Stadgar

§ 1. Klubbens säte, tillhörighet och ursprung är Amnehärads socken med omnejd. För medlemsskap måste nån anknytning till orten finnas och kunna styrkas av annan medlem (eller myndighet).

§ 2. Verksamheten skall syfta för god kamratskap och utökad whiskykunskap bland medlemmarna (samt främja bevarandet av den tunga 70-tals hårdrocken!).

§ 3. För nya medlemmar gäller gästregeln som säger att man först måste ha varit medbjuden som gäst på minst två provningar innan full medlemsstatus eventuellt kan erbjudas av klubben. (En gästdeltagare blir alltså INTE automatiskt fullständig medlem efter två inbjudningar…)

§ 4. Gästinbjudan kan endast erhållas genom inbjudan av annan klubbmedlem. En ansökan om ett gästdeltagande kan dock göras via hemsidan för vidare behandling och beslutsframställande. Klubben har rätt att neka tillträde till provningar utan på förekommen anledning och utan att behöva ange orsak. Beslut kan ej överklagas!

§ 5. Åldersgräns för deltagande är minst 25 år. (Frånträde och undantag från paragraf 5 kan ev. beviljas om särskilda skäl föreligger. Dock aldrig understiga den allmänna 20 års-gränsen!)

§ 6. Whiskyprovning skall som regel genomföras växelvis hos klubbens medlemmar några gånger (1-3) i halvåret. Mom 2. Om särskilda skäl föreligger kan två eller fler träffar förläggas under samma innevarande månad.

§ 7. Varje medlem ombesörjer själv för egen hemfärd och utlägg för ev. taxiresa, sjukhusvistelse eller liknade ersättes ej av klubben. Ej heller uppkomna skador på egendom (vid hemresa) på t ex cykel, kläder el. liknande kan hållas whiskyklubben vidare ekonomiskt ansvarig utan ersättes personligen av privata medel eller egendom.

§ 8. Vid ev. uppkommen tvist eller meningsskiljaktighet om typ, “vilken whisky som är godast” och där handgemängd uppstår, skall detta avgöras UTOMHUS, man mot man, på plan mark (ex. gräsmatta el. dyl.) och utan tillhyggen.

§ 9. Medlemsavgift á 100 kr/event skall läggas till den gemensamma kassan av ALLA medlemmar. Oavsett deltagande vid träffen eller ej. Vid förhinder eller uteblivet deltagande vid events kan 2-4 cl hällas upp ifrån varje provad sort och ges till den frånvarande medlemmen vid ett senare tillfälle.

§ 10. En gästavgift skall alltid erläggas vid deltagande. Avgiftens storlek dock beroende på om gäst står för medhavd whisky eller ej och beslut i detta fattas av klubbens medlemmar från gång till gång.

§ 11. Vid ett eventuellt urträde ur klubben återfås endast erlagd medlemsavgift per event för innestående år. Tidigare erlagda medlemsavgifter tillfaller klubben. Urträde kan ske antingen vid en whiskyafton eller meddelas skriftligt per e-mail. Vid uppsägning av medlemsskap avsägs automatiskt även access till gemensamt inköpt klubbwhisky.

§ 12. Övriga frågor rörande verksamheten behandlas fortlöpande vid klubbens träffar.

§ 13. Klubbens provningar protokollförs och offentliggörs därefter här på hemsidan.